Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf: 23/07/2021
(de "Effectieve Datum")

 

Gelieve te noteren dat uw Bsit Abonnement automatisch vernieuwd zal worden bij het verstrijken van uw respectievelijke Bsit Abonnementsperiode (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 7.1.2.2), onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur, tenzij u uw Bsit Abonnement opzegt voor de vervaldag. Alle informatie met betrekking tot uw Bsit Abonnement is beschikbaar in de "beheer mijn abonnement" sectie in uw profiel. U kunt de verlenging van uw Bsit Abonnement (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 7.1.2.2) vroegtijdig op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen en zonder inachtneming van een opzegtermijn.

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle diensten aangeboden via de app Bsit (hierna de "App"), en in het bijzonder de uitbating van een online platform dat geregistreerde ouders ("Ouders") die op zoek zijn naar een oppas voor hun kinderen in contact brengt met geregistreerde sitters die bereid zijn op te passen ("Sitter") (hierna de "Dienst"). Hierna wordt naar een Ouder of een Sitter verwezen als "Gebruiker", "u" of "uw". Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van enige andere voorwaarden (tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen en goedgekeurd door Bsit).

De App is eigendom van en wordt uitgebaat door NV Bsit Technologies, bekend onder de handelsbenaming "Bsit", met maatschappelijke zetel aan de Louizalaan 120 te 1050 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het ondernemingsnummer 0632.842.351 en met BTW nummer BE0632842351 ("Bsit", "wij", "ons" of "onze").

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig te lezen. Door het aanmaken van een gebruikersaccount of door gebruik te maken van de Diensten aangeboden door Bsit, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, dient u de aangeboden Diensten niet te gebruiken.

2. Wijzigingen van de Voorwaarden

Bsit behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk ogenbilk te wijzigen. In geval van wijzigingen aan de huidige Voorwaarden, zullen de gewijzigde Voorwaarden bekendgemaakt worden op de website van Bsit. Bsit zal haar Gebruikers tijdig informeren over wijzigingen aan deze Voorwaarden via e-mail of via de App voor hun datum van inwerkingtreding. Door de Dienst verder te blijven gebruiken na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden, aanvaardt u gebonden te zijn door de Voorwaarden zoals gewijzigd. Indien u niet akkoord bent met de gewijzigde Voorwaarden, kunt u uw Bsit Abonnement opzeggen (zoals hierna gedefinieerd in sectie 7) in overeenstemming met sectie 7 voor de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden zonder kosten of schadevergoeding.

3. Aard van de Dienst

De Dienst die door Bsit wordt aangeboden is beperkt tot het uitbaten van een online platform dat geregistreerde Ouders die op zoek zijn naar een betrouwbare oppas in contact brengt met geregistreerde Sitters die bereid zijn om op hun kinderen op te passen. Bsit kan geenszins worden beschouwd als werkgever, opdrachtgever of anderzijds verantwoordelijke voor de diensten die Sitters rechtstreeks aan Ouders leveren (een "Sitting"). U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de activiteit van Bsit niet bestaat uit het zelf leveren van babysit diensten.

Als uitbater van het online platform is Bsit slechts een tussenpersoon en komen wij dus geenzins tussen in de relatie die ontstaat tussen een Ouder en een Sitter. Elke Sitter is vrij te beslissen of hij/zij op een uitnodiging van een Ouder om op te passen wil ingaan en elke Ouder is zelf als enige verantwoordelijk voor de Sitter die hij uiteindelijk kiest. Wij zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor het gedrag van Ouders of Sitters en de schade die zij aan elkaar kunnen veroorzaken bij de opvang van kinderen. De Gebruikers moeten dergelijke problemen zelf onderling regelen.

Om de relatie tussen Ouders en Sitters te vergemakkelijken heeft Bsit een specifiek Charter ontwikkeld. Door gebruik te maken van de Dienst, verbindt u zich ertoe om het Charter te respecteren.

4. Registratie en identificatie van een Gebruiker

Om van de Dienst gebruik te kunnen maken, moet een Gebruiker over een smartphone beschikken waarop de App werd geïnstalleerd en over een internetverbinding. Ouders moeten bovendien over een kredietkaart beschikken.

De Gebruiker van de App kan zich gratis registreren door het online registratieformulier in te vullen. U verbindt er zich toe om enkel correcte en waarheidsgetrouwe gegevens over uw te verschaffen over uw identiteit (bv. leeftijd, geslacht, omschrijving), over uw vaardigheden (bijvoorbeeld diploma's, ervaring), over uw erkenning, indien u een Assistant(e) Maternel(le) bent ("*Assistant(e) Maternel(le)**") zoals gedefinieerd in artikel L-421-1 Code de l'action sociale et des familles (in het bijzonder: erkenning, vervaldatum, beschikbare plaatsen). Enkel Sitters die beschikken over een geldige erkenning kunnen zich opgeven als Assistant(e) Maternel(le)* op de App. De bewijsstukken met betrekking tot uw erkenning kunnen achteraf opgevraagd worden door het Bsit team. Het is verboden om een alias of de identiteit van een andere persoon aan te nemen, om meerdere profielen te creëren of om het profiel van een andere Gebruiker te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om profielen die incorrecte of valse gegevens bevatten, of waarvan wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze incorrecte of valse gegevens bevatten, te verwijderen of de betrokken Gebruiker de toegang tot de App te ontzeggen, tijdelijk of definitief, zonder enige waarschuwing of recht op enige schadevergoeding.

In geval van twijfel kunnen wij u ook vragen uw identiteit te bewijzen aan de hand van schriftelijke bewijsstukken en mogen wij overgaan tot elke verificatie die in deze context nuttig kan zijn. Indien u geen gevolg verleent aan een dergelijk verzoek, behouden wij ons het recht voor om uw profiel te verwijderen of u de toegang tot de App of de Diensten te ontzeggen, zonder enige waarschuwing of recht op enige schadevergoeding.

De Gebruiker kan, te allen tijde, zijn profiel ("Mijn Profiel") wijzigen. De Gebruiker dient zijn profiel zelf up to date te houden. Sitters kunnen hun status ook tijdelijk of definitief op 'onbeschikbaar' instellen. In dat geval zullen ze geen uitnodigingen voor Sittings ontvangen.

Een Sitter moet minstens 16 jaar oud zijn om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

5. Bsit Care

5.1

Indien een Ouder toegang zou krijgen tot de Dienst als onderdeel van het Bsit Care programma dat door de werkgever van de Ouder werd aangegaan, zullen de volgende bijkomende bepalingen van toepassing zijn:

-Uw werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welk gebruik dat u maakt van de App of de Dienst;

-Uw werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden for enige niet-nakoming van uw juridische verplichtingen met betrekking tot uw gebruik van de App of Dienst;

-De mogelijke beloningen die verzameld werden via de App kunnen in geen geval beschouwd worden als geschenken of voordelen van alle aard die aangeboden worden door uw werkgever, maar zijn verbonden met uw persoonlijk gebruik van de App.

5.2

Voor de Ouder die reeds over een Bsit Abonnement beschikt en wiens onderneming zich heeft ingeschreven in het Bsit Care programma, zal de hernieuwing van zijn/haar Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement automatisch geannuleerd worden (zonder terugbetaling) wanneer hij/zij toegang heeft tot de App in het kader van het Bsit Care programma.

5.3

Enkel voor Ouders die Gebruikers zijn van Bsit Care in Frankrijk: elke Ouder die een Gebruiker is van Bsit Care in Frankrijk verbindt zich ertoe om de Bsit applicatie uitsluitend te gebruiken om in contact te treden met: (i) hetzij tussenkomende partijen met als uniek doel de verwezenlijking van diensten gespecialiseerd in kinderen (zoals strikt gedefinieerd in artikelen L7231-1 en D 7231-1 Code du Travail, (ii) hetzij opvangmogelijkheden (dit betekent instanties voor de opvang van kinderen zoals strikt gedefinieerd in article L2324-1 Code de la santé publique of via erkende Assistants Maternels zoals gedefinieerd in artikel L421-1 Code de l'action sociale et des familles) voor hun kinderen, buitenshuis.

6. Verplichtingen van Gebruikers

6.1 Verplichting Ouder om Sitter te betalen

Als Ouder verbindt u zich er toe om uiterlijk op het einde van de kinderopvang de verschuldigde vergoeding aan de Sitter te bepalen, conform de afspraken die u voordien onderling had gemaakt. Zie hieronder voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten.

6.2 Verbod om de gegevens voor ander dan persoonlijk gebruik te gebruiken

U mag de App en de Dienst enkel gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik als Ouder of Sitter. Het is u niet toegestaan om informatie die u verkrijgt via de App of de Dienst door te geven aan derden voor commerciële doeleinden of doeleinden die vreemd zijn aan het normale gebruik van de App.

6.3 Verboden handelingen en gedrag

6.3.1 Respect voor andere gebruikers van de Bsit Gemeenschap

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde bij het opvangen van kinderen. Elke Gebruiker verbindt er zich toe om zich gepast en respectvol te gedragen ten aanzien van andere Gebruikers, in het bijzonder gelet op de jonge leeftijd die sommige Sitters of kinderen kunnen hebben.

Het is elke Gebruiker ten strengste verboden om ongepast, racistisch of discriminerend gedrag te stellen of enige handeling te stellen die strijdig is met de goede zeden of een profielfoto te gebruiken die met het voorgaande strijdig is. Een Gebruiker mag geen ongepaste, racistische, discriminerende, kwetsende of met de goede zeden strijdige verklaringen plaatsen in de beschrijving van zijn profiel of op de chat- of ratingsfunctie die via de App worden aangeboden.

Bovendien is elk gedrag van de Gebruikers in strijd met het Charter strikt verboden.

De Ouder verbindt zich ertoe om alle wetten van toepassing op het gebruik van videobewakingssystemen na te leven. Dit betekent, onder andere, dat indien een Sitter bij een Ouder thuis langskomt, deze laatste minstens op voorhand (bijvoorbeeld in de omschrijving van de Sitting of in de chat) informatie moet geven over de installatie van eventuele videobewakingssystemen en hun doel. De Ouder begrijpt dat het gebruik van verborgen videobewekingssystemen verboden is. In geen geval zal Bsit aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het gebruik van videobewakingssystemen door de Ouder.

Het gebruik van de Dienst en/of de App die openstaat voor een grote gemeenschap vereist dat iedereen een bijdrage levert. Om die reden kan Bsit, in geval van ernstige verdenking of waarschuwing van een Gebruiker, de betwiste inhoud verwijderen of de account uitschakelen en/of de account beëindigen onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 6.3.3.

In het algemeen verbindt u zich ertoe om in het geval van een bezorgdheid of ontevredenheid, contact op te nemen met het Bsit team via support@bsit.com of info@bsit.com alvorens uw ontevredenheid uit te drukken op sociale netwerken.

6.3.2 Verboden gebruik van de App en de Dienst

De App of Dienst mag niet worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden of om illegale handelingen te stellen, om illegaal materiaal of illegale inhoud uit te wisselen, en in het algemeen is het verboden om de App te gebruiken op een manier die geen verband houdt met de Dienst die ermee wordt aangeboden of in strijd met het toepasselijk Charter.

In het kader van het gebruik van de App of de Dienst, zal u zich zelf onthouden van, en vermijden om anderen aan te zetten om (i) een Sitting gevonden via Bsit aan te vragen, te aanvaarden of uit te voeren buiten de App; (ii) het merk Bsit doen verwateren, ondermijnen of schade toebrengen op gelijk welke manier, met inbegrip van laster op sociale netwerken; (iii) de App of de Dienst te gebruiken voor frauduleuze doeleinden om onwettige handelingen te stellen om onwettig materiaal of onwettige inhoud uit te wisselen, en in het algemeen, de App te gebruiken voor een ander doel dan het gebruik van de Dienst die aangeboden wordt, of in strijd met het Charter.

6.3.3 Inhoud verwijderen en uitschakeling of beëinding van uw account

Bsit behoudt zich het recht om inhoud of gedrag dat u deelt van de Dienst of de App te verwijderen als we redenen hebben om aan te nemen dat deze de Algemene Voorwaarden schenden, of als dit wettelijk vereist is. We kunnen onmiddellijk u de toegang tijdelijk of definitief ontzeggen voor de volledige of een deel van de App of de Dienst (inclusief het beëindigen of deactiveren van uw account). We kunnen ook een verklaring of profielfoto die in strijd is met dit artikel verwijderen zonder enige waarschuwing of recht op enige vergoeding indien u:

- duidelijk, ernstig of herhaaldelijk deze Bepalingen en Voorwaarden of ons Beleid (met inbegrip van onze Charters) schendt;

- het vertrouwen van onze gemeenschap schendt;

- of, indien de wet ons daartoe verplicht.

Als u van mening bent dat uw account ten onrechte is beëindigd of als u uw account permanent wilt uitschakelen of verwijderen, neem dan contact op met onze supportafdeling op het volgende e-mailadres: support@bsit.com

 

6.4 Naleven van wettelijke verplichtingen

Het komt aan elke Gebruiker alleen toe om alle wetten, regels, reglementen en verplichtingen na te leven die van toepassing zijn op het gebruik van de App en de Dienst.

Bsit wijst Gebruikers er op dat het gebruik van de Dienst wettelijke verplichtingen met zich kan mee brengen voor de Gebruiker, bijvoorbeeld op het vlak van sociale zekerheid, fiscaliteit of verzekeringen. Elke Ouder en Sitter is verplicht om zelf het nodige advies in te winnen. Zonodig moet elke Ouder of Sitter ook zelf de vereiste stappen zetten om er voor te zorgen dat hij/zij alle op toepasselijke wettelijke verplichtingen naleeft. In geen geval kan Bsit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, boete of sancties die voortvloeien uit het feit dat een Gebruiker nagelaten heeft dergelijk regelgeving na te leven.

7. Betalingen

7.1 Betalingen aan Bsit

7.1.1 Sitters

Het gebruik van de Dienst is gratis voor Sitters, behoudens transactiekosten en servicekosten die verschuldigd zijn in geval van betaling voor Sitting via de App.


Deze vergoedingen zijn voornamelijk bedoeld om het loyaliteits- en doorverwijsprogramma van Bsit te financieren, alsook voor de ontwikkeling en exploitatie van de App en om bepaalde transactiekosten te dekken.


Het bedrag van deze vergoedingen bestaat uit een percentage van het totale bedrag dat de Sitter aan het einde van een Sitting op zijn Stripe-account heeft ontvangen.  Deze vergoedingen worden automatisch afgetrokken en het percentage wordt bepaald naar gelang van het getrouwheidsniveau van de begunstigde Sitter, vastgesteld volgens de criteria van het Bsit-getrouwheidsprogramma.

Voor de uitvoering van de in-app betalingen doet Bsit een beroep op de betaaldiensten van Stripe Payments Europe.

Door gebruik te maken van de Dienst en het Stripe betaalsysteem, aanvaardt u als Sitter dat de Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen u en Stripe Payments Europe van toepassing zijn. Deze Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd als bijlage aan deze Voorwaarden en maken er integraal deel van uit. Het Stripe betaalsysteem laat niet toe om betalingen uit te voeren van minder dan 1 EUR.

7.1.2 Ouders

Bsit wilkinderopvang vereenvoudigen door middel van verschillende formules, aangepast aan de behoeften van de Ouders. Deze verschillende formules staan vermeld op de website van Bsit (sectie "De formules") en in de App.

7.1.2.1 Betalingen voor de Bsit Abonnementen

Om toegang te kunnen krijgen tot en te kunnen gebruik maken van de babysit Diensten die via de App ter beschikking worden gesteld, dienen Ouders een Bsit abonnement te nemen (hierna het "Bsit Abonnement").

Ouders kunnen één van de verschillende Bsit Abonnementsformules kiezen zoals vermeld in de App. We kunnen echter verschillende abonnementsformules voorstellen of specifieke toegangsformules in het kader van acties die we samen met onze commerciële partners aanbieden. Deze abonnementsformules of specifieke toegangsformules kunnen andere voorwaarden en beperkingen hebben, waarvan u op de hoogte zal worden gesteld op het ogenblik van uw inschrijving en/of in andere mededelingen die u ter beschikking worden gesteld.

De verschillende prijzen worden aangeduid in de App op het ogenblik van inschrijving. De vermelde prijzen worden aangerekend in Euro en zijn inclusief taksen.

Voor de uitvoering van deze betaling doet Bsit een beroep op de betaaldiensten van Stripe Payments Europe.

Door gebruik te maken van de Dienst en het Stripe betaalsysteem, aanvaardt u als Ouder dat de Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen u en Stripe Payments Europe van toepassing zijn. Deze Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd als bijlage aan deze Voorwaarden en maken er integraal deel van uit. Het Stripe betaalsysteem laat niet toe om betalingen uit te voeren van minder dan 1 EUR.

Bsit test voortdurend nieuwe functies en probeert voortdurend om de manier waarop gebruikers Bsit ervaren en het belang dat zij eraan hechten beter te begrijpen. Als een gevolg hiervan, kunnen er bepaalde kleine en tijdelijke nationale of regionale verschillen bestaan op het vlak van het prijsaanbod of de dienstverlening.

7.1.2.2. Opzegging van de Bsit Abonnementen

Bij het verstrijken van elke abonnementsperiode, worden de Bsit Abonnementen automatisch hernieuwd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij u uw Bsit Abonnement opzegt voor de vervaldag van het lopend Bsit Abonnement. Alle informatie met betrekking tot uw Bsit Abonnement is beschikbaar in de App (“profiel”) of op de Bsit website.

Gedurende uw Bsit Abonnementsperiode kunt u uw Bsit Abonnement op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen. In geval van vroegtijdige beëindiging, zal uw Bsit Abonnement een einde nemen bij het verstrijken van de dan lopende Bsit Abonnementsperiode en zal deze niet hernieuwd worden. Dit verzoek brengt geen terugbetaling met zich mee voor de resterende periode tot het verstrijken van het gekozen Bsit Abonnement.

U kunt uw Bsit Abonnement eenvoudigweg opzeggen in de " mijn abonnement" sectie in uw profiel.

U kunt uw Bsit Abonnement eenvoudigweg opzeggen in de " mijn abonnement" sectie in uw profiel. 

De opzegging kan ook voortvloeien uit een beslissing van Bsit in geval van niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of in geval van een betalingsincident met betrekking tot het Bsit Abonnement.

Bsit behoudt zich het recht voor om in de toekomst haar prijszetting te wijzigen en nieuwe formules voor haar abonnementen aan te passen of voor te stellen. Een dergelijke wijziging zal tijdig aan de Gebruikers worden meegedeeld voor de inwerkingtreding van een dergelijk nieuw prijsmodel en uw voortgezet gebruik van de Dienst zal beschouwd worden als uw aanvaarding van de nieuwe prijszetting.

7.1.3 Family Pack

Sommige Bsit Abonnement omvatten een Family Pack. Dit Family Pack laat u toe om uw Partner (zoals hieronder gedefinieerd) toe te voegen aan uw Bsit Abonnement. U kunt dit doen door uw account te verbinden met de account van uw Partner. U kunt accounts op gelijk welk ogenblik terug loskoppelen van elkaar. Voor de doelstelling van deze sectie, betekent "Partner" de Gebruiker die deel uitmaakt van uw huishouden en permanent bij u woont op hetzelfde adres.

Bsit behoudt zich het recht voor om bewijs te vragen dat de Gebruiker dieverbonden werd aan uw account voldoet aan de voorwaarden van een Partner. Indien Bsit, naar eigen goeddunken, een reden zou hebben om te vermoeden dat u de account van een Gebruiker die niet voldoet aan de voorwaarden van een Partner heeft gelinkt aan uw eigen account, is Bsit gerechtigd om deze accounts los te koppelen en om de toegang tot de Dienst voor die Gebruiker te schorsen of te beëindigen tot hij/zij zijn/haar eigen Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement heeft gekocht.

7.1.4 Aankoop van een cadeaubon

(a) Bestelling van een cadeaubon

Bsit geeft u de mogelijkheid om een cadeaubon aan te kopen via haar website. Om een cadeaubon aan te kopen, dient de Gebruiker de hieronder beschreven procedure te volgen.

Het bestellen van een cadeaubon laat toe om voor zichzelf of voor een andere Gebruiker een cadeaubon aan te kopen met een waarde zoals aangegeven op de cadeaubon. Deze cadeaubon kan gebruikt worden om de Dienst te betalen op Bsit (kosten en/of diensten van babysitters betaald via de App).

Voor de uitvoering van de bestelling en de eraan verbonden betaling, doet Bsit een beroep op de betaaldiensten van Stripe Payment Europe.

Door gebruik te maken van de Dienst en het Stripe betaalsysteem, aanvaardt u als Ouder dat de Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen u en Stripe Payments Europe van toepassing zijn. Deze Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd als bijlage aan deze Voorwaarden en maken er integraal deel van uit. Het Stripe betaalsysteem laat niet toe om betalingen uit te voeren van minder dan 1 EUR.

Wanneer de Gebruiker zijn bestelling heeft doorgegeven aan Bsit en na ontvangst van de betaling van het volledige bedrag, ontvangt de Gebruiker de aangekochte cadeaubon via een e-mailbericht met een bevestiging van de ontvangst van de bestelling en waarin de nadere gegevens zijn opgenomen (orderbevestiging). Vervolgens zal Bsit de elektronische verzending van de cadeaubon bevestigen. (verzendingsbevestiging).

(b) Gebruiksvoorwaarden van de cadeaubon als koper

De koper van een cadeaubon verbindt zich ertoe de prijs te betalen die aangeduid wordt door Bsit bij de bestelling van de cadeaubon.

Bsit behoudt zich het recht voor om de prijzen van de cadeaubonnen te wijzigen in de toekomst. Een dergelijke wijziging zal tijdig aan de Gebruiker worden meegedeeld en de nieuwe prijs zal worden toegepast bij de eerste bestelling die geplaatst wordt na deze wijziging.

(c) Gebruiksvoorwaarden van de cadeaubon als ontvanger

De Gebruiker die een cadeaubon ontvangt mag deze enkel gebruiken in het kader van de diensten die aangeboden worden door of via Bsit. De cadeaubon kan enkel gebruikt worden indien de Gebruiker over een geldige Bsit account beschikt.

De Gebruiker die een cadeaubon ontvangt, verbindt zich ertoe om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, en in het bijzonder artikel 6 "Verplichtingen van Gebruikers" van deze Voorwaarden.

Bsit behoudt zich het recht voor om aan elke Gebruiker die dit artikel niet respecteert de toegang tot de App of de Dienst te ontzeggen, zowel tijdelijk als definitief en zonder enige waarschuwing of recht op enige schadevergoeding.

(d) Geldigheidsduur en inwisseling

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is een cadeaubon geldig voor een periode van één jaar. Dit betekent dat de cadeaubon dus geactiveerd moet worden binnen het jaar dat volgt op de aankoop.

Indien de cadeaubon niet volledig opgebruikt is, kan deze in geen enkel geval ingewisseld of terugbetaald worden, tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden.

(e) Gebruik met andere promoties

Het gebruik van de cadeaubon is cumuleerbaar met elke andere promotie die aangeboden wordt door Bsit of een commerciële partner.

7.2 Betalingen door Ouders aan Sitters

Sitters zullen rechtstreeks door de Ouders betaald worden voor hun Sittings in overeenstemming met de afspraken die zij hier onderling over hebben gemaakt. Deze betalingen kunnen uitgevoerd worden door gebruik te maken van de in de App geïntegreerde betaaldienst, hetzijnde via Stripe zoals eerder uiteengezet (enkel indien de Sitter een bankrekening nummer heeft verstrekt), via een cadeaubon of door middel van cash.

Wij wensen te herhalen dat Bsit geen partij is aan de overeenkomsten tussen Ouders en Sitters. Wij komen dus niet tussen in de betalingen tussen hen en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien een Ouder niet of slechts gedeeltelijk overgaat tot betaling van de verschuldigde vergoeding.

In bepaalde omstandigheden, kan Bsit voordelen aanbieden die de vorm kunnen aannemen van een code die ingebracht kan worden in de tab "Codes" in de App (de "Promotiecode"). Deze Promotiecode kan toegang geven tot de App zonder Bsit Abonnement of geeft recht op één of meerdere aangeboden uren van Sittings of kan het eerste Bsit Abonnement gedeeltelijk of in geheel aanbieden aan een Gebruiker. In dat geval, zal de Promotiecode, tenzij anders bepaald, exclusief geldig zijn voor de eerste Sitting betaald via de App door de Gebruiker. Bovendien, zal de Sitting die betaald wordt met de Promotiecode minstens 2 uur moeten duren in het geval 1 uur Sitting aangeboden wordt door Bsit. Tenzij anders aangegeven door Bsit, zal een maximumbedrag van 15€/uur van toepassing zijn voor een Sitting die betaald wordt met de Promotiecode.

 

8. Herroepingsrecht

Indien  u  uw aankoop van (i) een Bsit Abonnement of (ii) een cadeaubon wenst te herroepen, heeft u het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen uw herroepingsrecht uit te oefenen. op voorwaarde dat (i) u nog geen Sitter(s) contacteerde door een uitnodiging te sturen voor deze datum onder uw Bsit Abonnement of (ii) de cadeaubon nog niet gebruikt werd tijdens deze periode. In deze gevallen, verstrijkt de herroepingstermjin:

-na een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag waarop u het Bsit Abonnement heeft aangekocht;

-na een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag waarop U de cadeaubon heeft aangekocht.

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door het herroepingsformulier aangehecht aan deze Voorwaarden of gelijk welke andere ondubbelzinnige verklaring waaruit uw beslissing om de overeenkomst te herroepen blijkt, schriftelijk op te sturen naar het volgend adres: NV Bsit Technologies, Louizalaan 120,1050 Brussel. U kunt niet langer gebruik maken van uw herroepingsrecht van zodra (i) één of meerdere uitnodigingen werden verstuurd of een sitting is gebeurd of (ii) de cadeaubon werd gebruikt om gebruik te maken van de Dienst in overeenstemming met deze Voorwaarden. Om iedere twijfel weg te nemen, wordt verduidelijkt dat enkel de Gebruiker die de cadeaubon heeft gekocht over het recht beschikt om zijn aankoop van  deze cadeaubon te herroepen.

Indien U uw  bestelling herroept, zal Bsit alle betalingen die zij heeft ontvangen terugbetalen aan de Gebruiker die (i) het Bsit Abonnement of (ii) de cadeaubon heeft gekocht, onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat Bsit op de hoogte is gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Bsit zal  u terug betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee  u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij  u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen  u geen kosten aangerekend worden voor een dergelijke terugbetaling.

Gelieve te noteren dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op  een Bsit Verlenging. U kunt echter, zoals hierboven uitgelegd, een Bsit Verlenging op gelijk welk ogenblik opzeggen, in overeenstemming met sectie 7.

 

9. Beoordelingen van Gebruikers

Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde bij de opvang van kinderen. Om deze reden heeft Bsit een systeem van punten en commentaar ontwikkeld waardoor elke Gebruiker een beoordeling kan geven tussen één en vijf sterren na de Sitting en hierbij commentaar kan toevoegen. Dit systeem van  punten en commentaar is niet onderworpen aan enige financiële link. Gebruikers verbinden zich er toe om deze beoordeling objectief en naar eer en geweten te geven. Door het creëren van een profiel aanvaarden Gebruikers dat zij het voorwerp van een beoordeling kunnen uitmaken. Als een Gebruiker vindt dat een bepaalde beoordeling onterecht werd gegeven, kan dit gemeld worden aan info@bsit.com.

 

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bsit is niet aansprakelijk voor lichte fouten. In geen geval is Bsit aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de App of verlies van gegevens of informatie die in de App verstrekt werden. In geen geval is Bsit aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals verlies van een kans of nutteloos gemaakte kosten (sunk costs).

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Bsit in het kader van deze Voorwaarden beperkt tot 100 EUR.

 

11. Beschikbaarheid van de App

Wij leveren alle redelijke inspanningen om onze diensten voor zoveel mogelijk Gebruikers 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur toegankelijk te houden. In geval van een onderbreking, zullen wij de middelen die wij daartoe het meest geschikt achten inschakelen om deze onderbreking zo vlug mogelijk te verhelpen.

Wij behouden ons het recht voor, om op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de App te onderbreken om technische of andere redenen, en dit zonder dat we aansprakelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

 

12. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de App en de auteursrechten die rusten op alle documenten die opgeslagen, weergegeven en toegankelijk zijn op de App zijn ofwel de eigendom van Bsit ofwel naar behoren door een derde in licentie gegeven. Al deze rechten worden voorbehouden.

De Gebruiker erkent, aanvaardt en garandeert dat Bsit en haar dienstverleners beschikken over een niet-exclusief, wereldwijd, onbeperkt, onherroepelijk, gratis (met het recht om sub-licenties te verstrekken) recht om elke tekst, foto of informatie die de Gebruiker op de App zou plaatsen, te gebruiken in het kader van de exploitatie van de Dienst.

 

13. Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Het gebruik van de App en de Dienst is eveneens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer (de "Gebruiksvoorwaarden") die toegevoegd zijn als Bijlage 1, en die integraal uitmaken van deze Voorwaarden. In geval van tegenstrijdheden tussen deze Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden, zullen de bepalingen van deze Voorwaarden voorrang krijgen.

 

14. Nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid

Indien deze Voorwaarden of een deel ervan onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zouden worden verklaard, dan zullen zij, in de mate dat zij onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, geacht worden scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en uit deze Voorwaarden te zijn verwijderd. De overige Voorwaarden zullen ongewijzigd volledig van kracht en bindend en volledig uitvoerbaar blijven.

 

15. Overmacht

Bsit zal niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuken op deze Voorwaarden veroorzaakt door overmacht of omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil vallen.

 

16. Verwijdering van uw profiel

Bsit behoudt zich het recht voor om uw profiel te verwijderen wanneer u de App niet heeft gebruikt tijdens een periode van zes opeenvolgende maanden en u niet over een Bsit Abonnement beschikt.

Als u uw profiel wenst te verwijderen,gelieve dan ons Privacybeleid te raadplegen. . Onder voorbehoud van artikel 11 van ons Privacybeleid, zullen we uw profiel binnen  de wettelijk voorziene termijn verwijderen.

 

17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Ingeval een geschil ontstaat tussen Bsit en een Gebruiker, verbinden beide partijen zich er toe om in eerste instantie te trachten dit geschil minnelijk te regelen. Indien er geen minnelijke regeling kon worden getroffen binnen de maand na het ontstaan van het geschil, mag de Gebruiker het geschil, naargelang het geval, naar keuze, voorleggen aan de rechtbanken van de plaats waar de Gebruiker zijn woonplaats heeft, of de rechtbanken van Brussel. Bsit zal het geschil altijd aanhangig maken bij de rechtbanken van  de plaats waar de Gebruiker zijn woonplaats heeft.

In geval van een geschil tussen twee Gebruikers, herinneren wij u er aan dat Bsit geen partij is aan een dergelijk geschil en dat zij dus op geen enkele manier zal tussenkomen in dergelijk geschil.

 

18. Meldingen of klachten

Als u vragen heeft of een probleem wilt melden, kunt u ons steeds bereiken per post: Bsit Technologies, Louizalaan 120, 1050 Brussel, België of per e-mail: info@bsit.com

 

19. Tokens

Gebruikers kunnen tokens verzamelen in de App, als beloning voor het voltooien van bepaalde acties (zoals het verlengen van het abonnement of het betalen per kaart via de App).

Het aantal tokens wordt bepaald door het getrouwheidsniveau van de gebruiker, vastgesteld volgens de criteria van Bsit's getrouwheids en doorverwijsprogramma zoals weergegeven in de App. De tokens ontsluiten een aantal geleidelijke voordelen ten gunste van de gebruiker, die afhankelijk zijn van de status van de gebruiker op de App (ouder of Sitter) en het aantal verzamelde tokens (het Getrouwheidsprogramma).

De token is geen effect of anderszins een gereguleerd product of instrument onder de toepasselijke wetgeving. De tokens zijn strikt gerelateerd aan het persoonlijk gebruik van de App door de gebruiker (en kunnen op geen enkele wijze worden beschouwd als geschenken of voordelen in natura van een werkgever).

De gebruiker doet afstand van alle rechten op al zijn tokens en niveaus indien zijn profiel wordt beëindigd of gedeactiveerd door Bsit, indien hij niet heeft ingelogd gedurende ten minste 18 opeenvolgende maanden of indien hij zijn profiel verwijdert. De tokens gaan dan automatisch terug naar Bsit.

De tokens kunnen worden ontvangen als deelname beloningen in de Bsit app (of, in een later stadium, kunnen worden verzonden naar Bsit app-adressen) om te profiteren van in-app voordelen, maar Bsit gebruikers kunnen hun tokens niet uit de App halen of anderszins overdragen. De tokens binnen de app mogen alleen binnen de app worden gebruikt.

 

Bijlage 1: Gebruiksvoorwaarden

Lees de Gebruiksvoorwaarden

 

Bijlage 2: Algemeen reglement van de vergelijkende onderzoeken

Lees de wedstrijdregels

 

Bijlage 3: Stripe-termen

Lees de Stripe Services Overeenkomst

 

Bijlage 4: Intrekkingsformulier

Download het Herroepingsformulier