Algemene gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Geldig vanaf: 17/06/2016

1. Inleiding

Deze Gebruiksvoorwaarden en disclaimer (de "Gebruiksvoorwaarden") regelen uw gebruik van de website www.bsit.com ("Website") en de app Bsit ("App"). De Website en App zijn eigendom van en worden uitgebaat door Subleeme BVBA, bekend onder de handelsbenaming "Bsit", met maatschappelijke zetel aan de Louizalaan 120 te1050 Brussels en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het ondernemingsnummer 0632.842.351 en met BTW nummer BE0632842351 (" Bsit", "wij", "ons" of "onze").

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Door de raadpleging en het gebruik van de Website of de App wordt u geacht de Gebruiksvoorwaarden te hebben begrepen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid, dient u onze Website of App niet te gebruiken.

Door het gebruik van de Website of de App, aanvaardt u juridisch gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

2. Wijzigingen aan de Website, de App of de Gebruiksvoorwaarden

Bsitbehoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, ieder deel van de App, de Website of deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen voor wijzigingen. De datum bovenaan deze webpagina geeft aan wanneer deze Gebruiksvoorwaarden het laatst werden aangepast. Door de Website of de App te blijven gebruiken aanvaardt u gebonden te zijn door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord bent met gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website of de App niet langer te gebruiken na de datum waarop de wijzigingen in voege treden.

3. Disclaimer

De Website, de App en alle materiaal en informatie beschikbaar via de Website en de App worden in huidige staat ("as is" en "as and when ") aangeboden. Bsitgeeft geen garantie over de juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, tijdigheid, volledigheid, werking of toepasselijkheid voor een bepaald doel van de Website of de App of enig materiaal of informatie beschikbaar via de Website of de App. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de Website of de App geschikt zijn voor de door u beoogde doeleinden. Geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard door of voor rekening van Bsitvoor enige fouten, weglatingen of enige onjuist materiaal of informatie op de Website of de App, in het bijzonder wat betreft materiaal of informatie verschaft door Gebruikers.

Bsit zal redelijke stappen zetten om u op voorhand te informeren van geplande onbeschikbaarheid van de Website of de App. Bsit geeft echter geen garantie dat de Website, de App of enig materiaal of informatie erop ononderbroken beschikbaar is.

U erkent en aanvaardt tevens dat de werking van de Website en de App afhankelijk is van de goede en effectieve werking van het internet en andere apparatuur en diensten van derden, en dat wij hierover geen enkele garantie geven en er op geen enkele wijze voor aansprakelijk kunnen zijn.

Hoewel Bsiter voor probeert te zorgen dat de informatie die het zelf op deze Website of App beschikbaar maakt juist en up-to-date is, is Bsit niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit of in verband staat met het raadplegen of gebruiken van de Website of de App, met dien verstande dat niets hierin de aansprakelijkheid beperkt voor verliezen die niet mogen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

In geen geval is Bsit aansprakelijk voor enige schade met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot nutteloos gemaakte kosten (sunk costs), enz.), of enige schade als gevolg van verlies van gebruik of gegevens, zij het onder een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze Website of de App.

4. Koppeling

Websites of webpagina's waarmee de Website of App gekoppeld zijn, worden enkel ter informatie meegegeven en werden niet nagekeken door Bsit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van zulke websites of webpagina's, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor enige verliezen of boetes die het gevolg zijn van het gebruik van enige koppelingen of het vertrouwen op de inhoud van externe websites die met deze Website of App gekoppeld zijn of die opgenomen zijn in deze Website of App.

Het is niet toegestaan deze Website of App te kaderen op een andere internet pagina, te koppelen, te deep linken aan enige andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u een kader, koppeling of deep link naar onze Website wenst op te stellen, gelieve info@bsit.comte contacteren.

5. Computer virussen, wormen en Trojaanse paarden

Bsitgebruikt redelijke inspanningen om deze Website en de App te beschermen tegen computer virussen, wormen en Trojaanse paarden. Bsit garandeert niet dat de Website en de App vrij zijn van computer virussen, wormen en Trojaanse paarden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de overdracht van computer virussen, wormen of Trojaanse paarden via de Website, de App of via bestanden die voor u op de Website of de App ter beschikking staan om te downloaden.

6. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de App en de Website en het auteursrecht op alle materiaal opgeslagen, weergegeven en toegankelijk op de App en de Website is eigendom van Bsit of naar behoren door een derde in licentie gegeven. Al deze rechten worden voorbehouden.

De Gebruiker erkent, aanvaardt en garandeert dat Bsit en haar dienstverleners beschikken over een niet-exclusief, universeel, oneindig, onherroepelijk, gratis (met het recht om in sub-licentie te geven) recht om elke tekst, foto of informatie die de Gebruiker op de App of de Website zou plaatsen, te gebruiken en te bewaren in het kader van de uitbating van een online platform dat geregistreerde ouders ("Ouders") die op zoek zijn naar oppas voor hun kinderen in contact brengt met geregistreerde sitters die bereid zijn op te passen ("Sitter") (hierna de "Dienst").

De informatie die u verkrijgt via de Website of de App mag enkel worden gebruikt voor uw eigen persoonlijk gebruik. Het is u niet toegestaan om informatie die u verkrijgt via de Website, de App of de Dienst zelf te gebruiken of door te geven aan derden voor commerciële doeleinden.

7. Bescherming van persoonsgegevens en online privacybeleid

Wij kunnen bepaalde basisinformatie vereisen die u als individu identificeert ("Persoonsgegevens "), zoals uw naam en e-mail adres, om u in staat te stellen om van specifieke door ons aangeboden diensten te genieten. Wij zullen dergelijke Persoonsgegevens enkel gebruiken om informatie te verstrekken die u heeft aangevraagd of voor andere doeleinden uiteengezet in deze Gebruiksoorwaarden.

Wij kunnen bij gelegenheid gebruik maken van Persoonsgegevens die wij verzamelen om ons te helpen onze Website of App te beheren en/of voor marketingdoeleinden. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie toezenden over onze Dienst die wij van bijzonder belang voor u achten indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Indien u niet wenst dat wij op dergelijke wijze gebruik maken van uw Persoonsgegevens, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar info@bsit.com.

Ten einde uw privacy beter te beschermen, hebben wij een Privacybeleid dat onze online informatiepraktijken uiteenzet, alsook de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt op of in verband met deze Website of App. Klik hier voor een kopie van dit Privacybeleid, weer te geven en/of een kopie af te printen.

8. Nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid

Indien deze Gebruiksvoorwaarden of een deel ervan onwettelijk, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zouden worden verklaard, dan zullen zij, in de mate dat zij onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, geacht worden uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn verwijderd en de overige bepalingen zullen overeind, volledig van kracht en bindend blijven.

9. Downloaden van bestanden

Bepaalde bestanden of informatie kunnen van deze Website of App worden gedownload. Deze bestanden of informatie zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder artikel 6 Intellectuele eigendom.

10. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Ingeval een geschil ontstaat, verplichten beide partijen zich er toe om in eerste instantie te trachten dit geschil minnelijk te regelen. Indien er geen minnelijke regeling kon worden getroffen binnen de maand na het ontstaan van het geschil, mag U het geschil, naar keuze, voorleggen aan hetzij de hoven en rechtbanken bevoegd voor de plaats waar U uw woonplaats heeft, hetzij de Brusselse hoven en rechtbanken. Bsit zal het geschil altijd aanhangig maken bij de hoven en rechtbanken bevoegd voor de plaats waar U uw woonplaats heeft.