Privacybeleid

Geldig vanaf: 10/10/2019

1. Algemeen

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") beschrijft de gegevensverwerkingspraktijken die gehanteerd worden  wanneer u onze Bsit app  (hierna de "App") of onze website www.bsit.com (hierna de "Website") gebruikt in het kader van de diensten die Bsit via deze App aanbiedt. De App en de Website zijn eigendom van en worden uitgebaat door Bsit Technologies SA, bekend onder de handelsbenaming "Bsit", met maatschappelijke zetel te Louizalaan 120  te 1050 Brussels en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het ondernemingsnummer 0632.842.351 en met BTW nummer BE0632842351 ("Bsit", "wij", "ons" of "onze").

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens of deze praktijken, gelieve legal@bsit.com te contacteren.

In dit Privacybeleid verwijst de term "Persoonsgegevens" naar alle informatie  die, alleen of in combinatie met andere informatie, toelaat om u rechtstreeks, zoals uw naam of uw e-mail adres of onrechtstreeks, zoals de informatie die verzameld wordt van uw mobiel toestel, te identificeren.

Gelieve dit Privacybeleid aandachtig te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken nadat wij ze hebben verzameld. Gelieve dit Privacybeleid te lezen alvorens enige Persoonsgegevens aan ons door te geven.

U hoeft geen Persoonsgegevens door te geven bij het browsen van onze Website. Indien u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens verwerken, gelieve geen Persoonsgegevens op onze Website door te geven. Let echter op dat u zonder het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens mogelijks niet van alle diensten op de Website gebruik kan maken. Om onze App te kunnen gebruiken moet u bepaalde Persoonsgegevens aan ons doorgeven, zoals hieronder verder gedetailleerd.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal bovenaan deze pagina getoond wordt. Wanneer we ons Privacybeleid aanpassen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zullen we uw toestemming vragen voor elke materiële wijziging aan dit Privacybeleid.

2. Wanneer verzamelen wij gegevens?

Via onze Website, verzamelen wij Persoonsgegevens van u door het gebruik van online formulieren en telkens wanneer u ons uw gegevens per e-mail doorgeeft.

Via onze App, verzamelen wij Persoonsgegevens van u op het ogenblik dat u een profiel creëert en telkens als u nadien onze App gebruikt.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij de volgende categorieën van Persoonsgegevens verzamelen:

Wanneer u onze App bezoekt, kunnen wij de volgende categorieën van Persoonsgegevens verzamelen, afhankelijk van de rol van de Gebruiker:

 (Optioneel) geolocalisatie gegevens;

Op het ogenblik van de verzameling van uw Persoonsgegevens, zullen we aangeven indien u verplicht bent om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken om onze diensten en/of de App te kunnen gebruiken. Gelieve te noteren dat indien u dergelijke (contractueel of wettelijk) verplichte Persoonsgegevens niet wenst mee te delen met ons, u onze App of onze diensten niet zal kunnen gebruiken. Andere Persoonsgegevens die niet verplicht zijn, kunnen door u vrijwillig verstrekt worden en zijn optioneel. Indien u dergelijke optionele Persoonsgegevens niet wenst te communiceren, zal dit geen invloed hebben op uw mogelijkheid om onze diensten of de App te gebruiken.

4. Wat doen we met uw Persoonsgegevens?

4.1

Onze Website en onze App zijn hoofdzakelijk bedoeld om een dienst aan te bieden die ouders en sitters met elkaar in contact brengt. Wanneer u ons uw Persoonsgegevens meedeelt zoals hierboven beschreven, gebruiken wij dit om:

Om u toe te laten om te genieten van geschenken die aangeboden worden door onze betrouwbare commerciële partners, kunnen wij ertoe worden gebracht uw Persoonsgegevens mee te delen aan deze partners. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het verder gebruik van uw Persoonsgegevens door onze partners. Om meer te weten over hun gebruik van uw Persoonsgegevens, gelieve het privacy beleid van deze commerciële partners te raadplegen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig voor de doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals meegedeeld in dit Privacybeleid. Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, indien het voorgaande niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw Persoonsgegevens opgeslagen werden in back-up archieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens veilig bewaren en deze isoleren van elke verdere verwerking tot de verwijdering mogelijk is.

4.2

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt om de contractuele verplichtingen van Bsit verbonden aan de aangeboden diensten te vervullen, alsook voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bsit om de rechtmatige verwachtingen van de andere Gebruikers tegemoet te komen voor wat betreft veiligheid en vertrouwen. In dat geval zorgen we ervoor om een evenredig evenwicht te bewaren tussen uw fundamentele rechten en het gerechtvaardigd belang van Bsit en haar gemeenschap van Gebruikers.

Bovendien, kunnen we ook bepaalde Persoonsgegevens verwerken met uw voorafgaande toestemming.

5. Aan wie geven wij uw Persoonsgegevens door?

We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan andere Gebruikers om hen toe te laten om contact op te nemen met u via de App.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens meedelen aan onze commerciële partners in het kader van promotionele campagnes in overeenstemming met hierboven werd uiteen gezet. We delen uw Persoonsgegevens echter niet mee aan andere derden buiten onze onderneming zonder uw voorafgaande toestemming.

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel aan overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties meedelen, indien dit vereist is (i) bij wet of (ii) om te voldoen aan een rechterlijk verzoek of (iii) uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens tevens meedelen aan externe dienstverleners die wij inschakelen om ons te helpende diensten inzake gegevensverwerking  aan te bieden of die Persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden omschreven in dit Privacybeleid, of die u meegedeeld worden op het ogenblik van de verzameling van uw Persoonsgegevens. Dit heeft betrekking op mededelingen aan derde leveranciers alsook aan andere dienstverleners waarop we een beroep doen in het kader van de diensten die ze aan ons verstrekken, in het bijzonder om ons te ondersteunen op gebieden zoals : betaling, hosting, verwerking van facturen).

Sommige van de dienstverleners die wij inschakelen kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). In dat geval zullen wij alle toepasselijke wetgeving naleven en stappen nemen om er voor te zorgen dat uw Persoonsgegevens hetzelfde niveau van bescherming genieten als binnen de EER, dat ze veilig bewaard en enkel gebruikt worden in overeenstemming met onze instructies en dit Privacybeleid en voor de doeleinden die wij aan u hebben meegedeeld op het ogenblik van het verzamelen van uw Persoonsgegevens.

Bovendien kunnen we uw Persoonsgegevens doorgeven aan (i) onze auditoren, raadgevers, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel vebod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken of (ii) een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in het kader van een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij enkel uw Persoonsgegevens mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit Privacybeleid.

6. Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

Aangezien het Internet een wereldwijde omgeving is, betekent het gebruik van het Internet voor de verzameling van persoonsgegevens noodzakelijkerwijze de overdracht van gegevens over internationale grenzen heen. Om die reden, door de Website of de App te gebruiken en uw Persoonsgegevens aan ons door te geven, erkent u de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons op deze basis.

Dit betekent dat uw Persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden naar, en verwerkt worden in, andere landen dan degene waarvan u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschillen van de wetgeving van uw land (en, in sommige gevallen, minder bescherming kunnen bieden).Meer specifiek bevinden onze servers zich in de EER, en onze derde partij dienstverleners en partners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer we uw Persoonsgegevens verzamelen, we deze kunnen verwerken in al deze landen.

We hebben echter passende waarborgen genomen om te vereisen dat uw Persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met dit Privacybeleid.

7. Bsit Care

Indien u de App zou gebruiken in het kader van het Bsit Care programma dat door uw werkgever werd aangegaan, willen we u graag over het volgende informeren:

- Uw werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons via de App of de Website.

- Uw werkgever kan één keer per jaar en om redenen die afhankelijk zijn van het mogelijke vertrek van haar werknemers, toegang verleend worden tot de volgende Persoonsgegevens: uw privé telefoonnummer en uw bedrijfse-mailadres. Uw werkgever krijgt echter geen toegang tot andere Persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruiksgeschiedenis van de Dienst.

8. Cookies

Een cookie is een bestand met een kleine hoeveelheid aan informatie dat een website of een app naar uw browser kan versturen, die het dan op uw computer of uw mobiel apparaat kan opslaan wanneer u een website of een app gebruikt. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Website of de App mogelijk te maken en om te begrijpen welke delen van de Website of de App uw interesse wekken. Voor verdere informatie over cookies, gelieve ons Cookie Beleid te raadplegen.

9. Koppelingen naar andere websites

De Website of de App kan koppelingen bevatten naar websites of apps die eigendom zijn van en onderhouden worden door derde partijen. Deze websites of apps hebben hun eigen privacybeleid en wij raden u aan om deze te raadplegen, daar het gebruik van de Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het bezoeken van deze websites of apps hieraan onderworpen is.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van zulke websites van derden en uw gebruik van zulke website of app is op eigen risico.

10. Veiligheid

Wij handhaven passende veiligheidsmaatregelen om de door u via onze Website of App verstrekte Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Let echter op dat perfecte beveiliging op het Internet niet bestaat. Hoewel wij ernaar streven om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen gegevens die via het Internet worden doorgegeven mogelijks door onbevoegden worden geraadpleegd en gebruikt.

11. Uw  rechten inzake gegevensbescherming

11.1 Onder de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, beschikt u over de volgende rechten:

11.2

Om een zeker niveau van vertrouwen te creëren en een minimale veiligheid te handhaven onder de Gebruikers, alsook om eventuele fraude of illegaal gedrag op te sporen (bijvoorbeeld: ongepast gedrag, intimidatie, diefstal etc...) behoudt Bsit zich het recht voor om bepaalde relevante Persoonsgegevens bij te houden (zoals naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail alsook uw punten en commentaar) ondanks uw verzoek tot verwijdering van uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen: wanneer u een gemiddelde quotering heeft gekregen van </= 3,5 sterren van Ouders of Sitters of wanneer het support team van Bsit, gebaseerd op serieuze, objectieve en concordante elementen, u aangeduid hebben in geval van een klacht, negatief commentaar of legitiem vermoeden van wangedrag.

11.3

U kunt uw Persoonlijke Gegevens op de App op elk moment raadplegen en verwijderen. Om dit te doen moet u de volgende stappen nemen: (1) Log in op uw persoonlijke Bsit account, (2) ga naar uw instellingen, (3) ga naar "Help & Info" en (4) klik op "Mijn Gegevens"

11.4 Gelieve uw verzoek tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming zoals hierin uiteengezet te richten tot info@bsit.com, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart (enkel de voorkant). Gelieve te noteren dat de verzoeken gratis zijn en dat we zullen antwoorden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming binnen een periode van 1 maand na de ontvangst van uw verzoek. Echter, in het geval van een complex verzoek, kan deze periode verlengd worden tot 3 maanden (we zullen u verwittigen van de verlenging van deze periode per e-mail na ontvangst van uw verzoek).

12. Vragen

Indien u vragen heeft omtrent dit Privacybeleid, gelieve legal@bsit.com te contacteren of dit postadres: Bsit Technologies SA, Avenue Louise 120. 1050 Brussel België.